Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
personuppgifter och kakor
HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Läs även information om kakor (cookies)
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Styrelsen är ansvarig för behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter finns på sidan Styrelsen på hemsidan. Det går även bra att kontakta styrelsen via ett kontaktformulär.

RÄTTSLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL
Den som ansöker om medlemskap, betalar medlemsavgiften och godtar föreningens stadgar ingår ett avtal om medlemskap. Vi behöver behandla dina uppgifter för att administrera medlemskapet och uppfylla vår del av avtalet, bl a att informera dig om verksamheten, föreningens centrala och lokala arrangemang samt det som i övrigt följer av föreningens syfte.

UPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Vi behandlar de uppgifter som du lämnat i din medlemsansökan och de uppgifter du lämnar under medlemskapets gång. Obligatoriska uppgifter är namn, adress, utbildning och e-postadress. Vi identifierar medlemskapet med hjälp av e-postadressen. Vi frågar aldrig efter personnummer. Vi tillämpar en lägre medlemsavgift för den som är heltidsstuderande och om du vill åberopa denna möjlighet behöver vi registrera var och vad du studerar.

Om du är av föreningen auktoriserad leg psykoterapeut i KBT eller godkänd handledare erbjuder vi dig möjligheten att publicera dina kontaktuppgifter publikt här på hemsidan. Via medlemskontot styr du själv vilka uppgifter som publiceras.

Om du anmäler dig till ett arrangemang där vi erbjuder förtäring behöver vi veta eventuellt behov av specialkost. Uppgiften lämnar vi avidentifierad till den samarbetspartner som tillhandahåller förtäringen och den raderas helt från din anmälan dagen efter arrangemangets slut.

Om du betalar avgifter via betaltjänsten Payson, skickar vi för- och efternamn, e-postadress, vad betalningen avser samt belopp till uppkopplingen mot Payson. När du genomfört betalningen får vi tillbaka information från Payson med uppgift om betalningen lyckades eller inte.

TILLGÅNG TILL OCH KORRIGERING AV UPPGIFTERNA
Du kan själv ändra dina personuppgifter via medlemskontot, alternativt kontakta styrelsen.

Ledamöter i riksstyrelsen har tillgång till de personuppgifter de behöver beroende på funktion. Ordförande och sekreterare i samtliga lokalföreningar har också tillgång till dina personuppgifter i syfte att kunna bjuda in till och administrera lokala arrangemang som erbjuds hela föreningen. Övriga ledamöter i lokalföreningarna har tillgång till personuppgifterna om de medlemmar som tillhör den egna lokalföreningen.

Funktionärer som ansvarar för ett arrangemang får tillgång till de uppgifter du lämnar när du anmäler dig till arrangemanget.

LAGRING OCH RADERING AV UPPGIFTERNA
Medlemskapet gäller kalenderårsvis och förnyas genom medlemsavgiften. Om du inte förnyat medlemskapet senast den 31 december sparar vi dina uppgifter som längst t.o.m. den 31 maj för att kunna påminna dig om avgiften och för att i övrigt göra det enklare för dig att återuppta medlemskapet om det av någon anledning inte kunnat ske direkt vid årsskiftet.

Anmälningar till arrangemang och erlagd deltagaravgift under löpande medlemskap sparas som längst t.o.m. kalenderåret efter arrangemangets genomförande och redovisas avidentifierade i föreningens och lokalföreningarnas verksamhetsberättelser.

Utöver det ovanstående har du rätt att avsluta ditt medlemskap i förtid. Det sker enklast på medlemskontot, men du kan också kontakta styrelsen. Dina uppgifter raderas snarast möjligt, men om det finns utestående deltagaravgifter att utreda kan det dröja upp till två veckor.

ANMÄLAN AV ÖVERTRÄDELSE
Om du anser att vi behandlar dina uppgifter i strid med gällande regelverk eller lag bör du anmäla det omgående till styrelsen. Kontaktuppgifterna finns under Styrelsen i menyn här på hemsidan. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via telefon, e-post eller brev.

KONTAKTUPPGIFTER INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN
Tfn: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Brev: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm